Warning: Declaration of WPRandomPostsWidget::update($new_instance) should be compatible with WP_Widget::update($new_instance, $old_instance) in /home/hydra14/ftp/cel-szczecin.pl/wp-content/plugins/wp-random-posts/randomposts.php on line 38
Wyniki wśród 562 biorców transplantacji krwi z łożyska od niepowiązanych dawców ad 7 – Przychodnia CEL Szczecin
Skip to content

Wyniki wśród 562 biorców transplantacji krwi z łożyska od niepowiązanych dawców ad 7

2 lata ago

296 words

Ponadto u 28 pacjentów z białaczką lub chłoniakiem wystąpiły nawroty. Okres przeżycia wolny od zdarzeń przez pierwsze 100 dni i ogólna częstość występowania zdarzeń związanych z transplantacją innych niż nawrót (tabela 4, figura 2A, figura 2B, figura 2C i figura 2D) korelowały z diagnozą biorcy, wiekiem, liczbą leukocytów w przeszczep, zakres rozbieżności HLA i lokalizacja ośrodka transplantacyjnego w analizach jednoczynnikowych i wieloczynnikowych. Obecność lub brak przeciwciał anty-CMV przed przeszczepieniem nie wiązała się z występowaniem zdarzeń związanych z transplantacją ani z przeżyciem bez zdarzeń. Kiedy ograniczyliśmy analizę wieloczynnikową do pacjentów z wszczepieniem, częstość występowania zdarzeń związanych z transplantacją korelowała z wiekiem, stopniem niedopasowania HLA i lokalizacją ośrodka, ale nie z dawką leukocytów lub diagnozą (Tabela 4). Częstość występowania zdarzeń związanych z transplantacją u pacjentów, którzy otrzymali przeszczepy z tylko jednym niedopasowaniem HLA (152 z niedopasowaniem w HLA-A lub HLA-B i 66 z niedopasowaniem w HLA-DRB1) nie była zależna od klasy niedopasowania HLA lub poziom rozdzielczości w typowaniu antygenów DR (11 z wysoką rozdzielczością i 55 z niską rozdzielczością). Wśród biorców przeszczepów z dwoma niedopasowaniami antygenów HLA nie było również związku pomiędzy częstością występowania zdarzeń związanych z transplantacją a klasą niedopasowania (9 z niedopasowaniem tylko do HLA-DRB1; 124 z niedopasowaniem w HLA-A, B, lub zarówno 128, jak i 128 z niedopasowaniami zarówno na HLA-A, jak i B i DRB1) lub poziom rozdzielczości wykrywania niedopasowań HLA-DR. Infekcja wirusowa
Ryzyko zakażenia CMV po przeszczepie silnie korelowało z początkowym stanem przeciwciała biorcy CMV. Spośród 500 pacjentów, u których rozpoznano status zakażenia CMV pretransplantacji, zakażenie CMV po transplantacji wystąpiło u 23 procent 211 pacjentów seropozytywnych i 3 procent z 256 seronegatywnych biorców (P <0,001). Nie było dowodów na zakażenie CMV lub przeciwciał IgM specyficznych dla CMV w jednostkach krwi łożyskowej podawanych siedmiu początkowo seronegatywnym pacjentom, u których rozwinęło się zakażenie CMV lub u dawców. Chorobę limfoproliferacyjną związaną z EBV opisano dotychczas u dwóch pacjentów. Źródło tych infekcji jest nieznane. Jeden pacjent miał zapalenie mózgu EBV.
Recydywa
Pięćdziesięciu jeden pacjentów z białaczką (14 procent) do tej pory miało nawroty (20 z 177 z ALL, 23 z 124 z AML, 4 z 48 z CML i 4 z 14 z młodzieńczą przewlekłą białaczką szpikową), jak również 2 z 13 pacjentów z chłoniakiem. Prawdopodobieństwo aktuarialnego nawrotu białaczki u pacjentów z ALL, AML lub CML korelowało ze stopniem zaawansowania choroby; przez rok 19% pacjentów z wczesną chorobą, 24% z chorobą o pośrednim stadium choroby i 35% pacjentów z zaawansowaną chorobą 15 miało nawroty (P = 0,02). Częstość nawrotów po jednym roku była większa u pacjentów z AML niż u osób z CML lub ALL (odpowiednio 30%, 18% i 24%, P = 0,003), częściowo dlatego, że 50% przypadków AML czas transplantacji, w porównaniu z 27% dla ALL i CML (P <0,001) [więcej w: dienogest, nutrend, bupropion ] [podobne: osa a pszczoła, pasożyty wewnętrzne, g1 nysa ]

0 thoughts on “Wyniki wśród 562 biorców transplantacji krwi z łożyska od niepowiązanych dawców ad 7”