Warning: Declaration of WPRandomPostsWidget::update($new_instance) should be compatible with WP_Widget::update($new_instance, $old_instance) in /home/hydra14/ftp/cel-szczecin.pl/wp-content/plugins/wp-random-posts/randomposts.php on line 38
Mutacje w genie Connexin 26 (GJB2) wśród Żydów aszkenazyjskich z nieprzytomną recesywną głuchotą ad 5 – Przychodnia CEL Szczecin
Skip to content

Mutacje w genie Connexin 26 (GJB2) wśród Żydów aszkenazyjskich z nieprzytomną recesywną głuchotą ad 5

2 lata ago

513 words

Oceniane było jedno potomstwo, a poziom ciśnienia akustycznego miał amplitudę emisji 10,54 dB. Porównanie amplitud emisji zniekształceń otoematycznych w nośnikach i osobach kontrolnych za pomocą analizy wariancji z powtarzanymi pomiarami wykazało, że nośniki miały znacznie niższą amplitudę (F1,16 = 11,439, P = 0,0038). Amplituda emisji wykazywała znaczną zmienność w całym zakresie częstotliwości, z ostrymi karbami amplitudowymi (przesunięcia o więcej niż 10 dB z jednej częstotliwości do następnej wyższej częstotliwości) odnotowanymi w czterech uszach trzech z czterech rodziców i sześcioma uszami czterech Pięć potomków przewoźnika. Nieletni potomek nie wykazywał takich karbów amplitudowych. Odkrycie karbów amplitudy w zakresie częstotliwości jest zgodne z doniesieniami o spadkach audiometrycznych w obligatoryjnych i możliwych nośnikach genów utraty słuchu, w tym głuchotą niesłyszącą recesywną24 i zespołem Ushera typu XX.25 Niedawno, nieprawidłowości w emisjach otoemisji akustycznych zaobserwowano u obligatoryjnych nosicieli zespołu Ushera typu z prawidłowym słuchem, 26 oraz u pacjentów z zespołem Waardenburga i prawidłowym słuchem.27 Znieczuleniowe emisje otoakustyczne nosicieli sugerują, że zmutowane allele GJB2 mogą być semidominowane, ale wady mogą być subkliniczny.
Dyskusja
Analiza DNA od głuchych członków trzech rodzin żydowskich aszkenazyjskich ujawniła dwie mutacje przesunięcia ramki w genie GJB2, delecję reszty guaniny na odcinku sześciu guanin rozpoczynających się w pozycji 30 (30delG) i delecję reszty tyminy w pozycji 167 ( 167delT) .10 Mutacje w GJB2 są rzadkie w populacji ogólnej, ale zaobserwowaliśmy współczynnik nośności na poziomie 4,76 procent (przedział ufności 95 procent, 3,1 do 6,9 procent) wśród Żydów aszkenazyjskich. Ponadto, w populacji ogólnej, allel 30delG został uznany za najpospolitszą mutację powodującą głuchotę niesłyszącą recesywną, podczas gdy mutacja 167delT jest rzadka, ale w populacji Żydów aszkenazyjskich zaobserwowaliśmy odwrotność, z mutacją 167delT mającą nosicielstwo stopa 4,03 procent i mutacja 30delG stawka 0,73 procent.10-12
Wysokie stawki przewoźników dla genów recesywnych są spowodowane wąskimi gardłami populacji (znaczne zmniejszenie wielkości populacji) i wysokim odsetkiem endogamii (tendencja do zawarcia małżeństw wyłącznie do partnerów w tej samej społeczności). Kiedy tak się dzieje, haplotyp regionu otaczającego mutację jest wysoce konserwatywny z powodu małej liczby zmutowanych chromosomów obecnych w populacji w czasie wąskiego gardła. W wąskich gardłach populacyjnych w historii Żydów aszkenazyjskich stwierdzono istnienie zachowanych haplotypów w regionach innych genów związanych z chorobą28. Na przykład Risch i wsp.29 wykazali wysoki stopień ochrony wśród markerów otaczających gen odpowiedzialny za dziedziczenie idiopatycznego dystonia skrętna, a na podstawie stopnia ochrony szacuje, że od wąskiego gardła było 12 lub 13 pokoleń. Znaleźliśmy podobny stopień ochrony haplotypowej w regionie zmutowanego allelu 167delT. Stosując stopień ochrony pomiędzy allelami GJB2 i markerem D13S141, i przyjmując odległość centymorgany między dwoma loci, szacujemy, że od pokolenia na populację istniało siedem pokoleń.
Zachowanie haplotypów otaczających mutację 167delT sugeruje, że ten allel ma jedno pochodzenie
[przypisy: bromazepam, bupropion, diklofenak ]
[hasła pokrewne: pecherzyca, olx szczecin, penire plus opinie ]

0 thoughts on “Mutacje w genie Connexin 26 (GJB2) wśród Żydów aszkenazyjskich z nieprzytomną recesywną głuchotą ad 5”