Warning: Declaration of WPRandomPostsWidget::update($new_instance) should be compatible with WP_Widget::update($new_instance, $old_instance) in /home/hydra14/ftp/cel-szczecin.pl/wp-content/plugins/wp-random-posts/randomposts.php on line 38
Wynik prognostyczny dla zaawansowanej choroby Hodgkina ad – Przychodnia CEL Szczecin
Skip to content

Wynik prognostyczny dla zaawansowanej choroby Hodgkina ad

2 lata ago

516 words

Sześćdziesiąt procent pacjentów nie otrzymywało radioterapii. Trzydzieści trzy procent otrzymało pełne lub wybrane zaangażowane – napromienianie pola; 2% poddano bardziej rozległemu napromieniowaniu płaszczem lub odwróconym polem Y, a 5% poddano subtotalnemu lub całkowitemu napromieniowaniu węzłowemu. Czynniki demograficzne i kliniczne
Następujące zmienne udokumentowane podczas diagnozy zostały przeanalizowane jako potencjalne czynniki prognostyczne: wiek; seks; typ histologiczny; Stadium choroby Ann Arbor; obecność lub brak objawów ogólnoustrojowych; mediastinal stopień zaangażowania; obecność lub brak zajęcia pachwinowego; płuc, wątroby i szpiku kostnego; poziom hemoglobiny; poziom albuminy surowicy; wskaźnik sedymentacji erytrocytów; liczba białych krwinek i płytek krwi; bezwzględna i względna liczba limfocytów; poziom fosfatazy alkalicznej w surowicy; poziom dehydrogenazy mleczanowej surowicy; i poziom kreatyniny w surowicy.
Ponieważ techniki pomiaru masy śródpiersia mogą się znacznie różnić 48, ośrodki uczestniczące i grupy badane zostały poproszone o ocenę mas jako nieobecnych, małych, dużych lub bardzo dużych, zgodnie z ich własnymi definicjami. Masy klasyfikowane jako duże zajmowały zwykle ponad 33 procent klatki piersiowej, a te, które były bardzo duże, zajmowały ponad 45 procent klatki piersiowej. Ośrodki i grupy badawcze poproszono o podanie ich normalnych zakresów dla wszystkich wartości laboratoryjnych. Występowało wystarczające pokrywanie się normalnych zakresów, aby uzasadnić wspólną analizę, z wyjątkiem normalnych zakresów poziomów alkalicznej fosfatazy i dehydrogenazy mleczanowej, które wyrażono jako stosunek zmierzonej wartości do górnej granicy normalnego zakresu.
Punkty końcowe
Wolność od progresji choroby została zdefiniowana jako przerwa od rozpoczęcia leczenia pierwotnego do pierwszego nawrotu choroby (progresja lub nawrót); Dane o zgonach, które wystąpiły podczas remisji i które nie były poprzedzone nawrotem choroby, zostały ocenzurowane. Całkowity czas przeżycia został zdefiniowany jako czas od rozpoczęcia pierwotnego leczenia do śmierci z dowolnej przyczyny.
Analiza statystyczna
Rozkłady czasu do zdarzenia zostały oszacowane za pomocą metody life-table z miesięcznymi przerwami. Krzywe jednoczynnikowe porównano z uogólnionym testem k-probówki Wilsona Gehana. Wieloczynnikową analizę regresji czasu do niepowodzenia leczenia przeprowadzono za pomocą modelu proporcjonalnych hazardów Coxa49
Niektóre ośrodki i grupy badawcze dostarczyły jedynie częściowe informacje na temat zaangażowania śródpiersia. Masy były zgłaszane jako obecne, bez informacji o rozmiarze, u 219 pacjentów, tak duże lub bardzo duże w 242, a tak małe lub duże u 59. Rozkład masy śródpiersia w całej badanej populacji oszacowano przy założeniu, że Dystrybucja u pacjentów, dla których dostępne były tylko częściowe informacje, była podobna do tej u pacjentów, dla których dostępna była pełna informacja (dystrybucja warunkowa). W analizie regresji Coxa niekompletne dane kodowano zgodnie z szacowanym prawdopodobieństwem, że masa ma dany rozmiar.
Problem brakujących danych został rozwiązany poprzez przeprowadzenie analiz kompletnego przypadku . Ponieważ dane okazały się przypadkowo omijane, a dane dotyczące potencjalnych czynników predykcyjnych zostały zebrane przed danymi dotyczącymi wyniku leczenia, pełne analizy przypadków powinny być bezstronne
[hasła pokrewne: diltiazem, ceftriakson, alemtuzumab ]
[więcej w: przetoka okołoodbytnicza, przetoka zębowa, olx augustow ]

0 thoughts on “Wynik prognostyczny dla zaawansowanej choroby Hodgkina ad”