Warning: Declaration of WPRandomPostsWidget::update($new_instance) should be compatible with WP_Widget::update($new_instance, $old_instance) in /home/hydra14/ftp/cel-szczecin.pl/wp-content/plugins/wp-random-posts/randomposts.php on line 38
Stentowanie tętnic wieńcowych w porównaniu z angioplastyką balonową po restenozie po wstępnej angioplastyce balonowej czesc 4 – Przychodnia CEL Szczecin
Skip to content

Stentowanie tętnic wieńcowych w porównaniu z angioplastyką balonową po restenozie po wstępnej angioplastyce balonowej czesc 4

2 lata ago

182 words

U dwóch pacjentów w grupie stentów zmiany nie można było przekroczyć stentem; w związku z tym wskaźnik sukcesu technicznego w tej grupie wyniósł 98,9 procent (p = 0,01). Zdarzenia kliniczne
Tabela 3. Tabela 3. Skumulowana częstość występowania zdarzeń klinicznych podczas hospitalizacji i po sześciu miesiącach. Łączna częstość występowania zdarzeń klinicznych podczas hospitalizacji i po sześciu miesiącach obserwacji u pacjentów przydzielonych do angioplastyki balonowej lub umieszczenia stentu jest przedstawiona w Tabeli 3. Nie było istotnych różnic między obiema grupami, z wyjątkiem częstości krwawień i częstości rewaskularyzacji po sześciu miesiącach. Podostra zakrzepica wystąpiła u z 176 pacjentów (0,6 procent) w grupie otrzymującej angioplastykę oraz u 7 z 178 pacjentów (3,9 procent) w grupie stentów (w dniu 2 na pacjenta, w dniu 3 na 2 i w dniach 4, 8 13 i 18 w 1). Terapię trombolityczną podano jednemu pacjentowi, wykonano zabieg angioplastyki u trzech pacjentów, przeprowadzono leczenie skojarzone u jednego pacjenta, a zarówno angioplastykę, jak i obejście przeprowadzono u dwóch pacjentów. Czas hospitalizacji wynosił 3,2 . 2,5 dnia w grupie otrzymującej angioplastykę i 5,8 . 2,8 dnia w grupie stentów (P <0,001).
Późna obserwacja kliniczna
Ryc. 2. Ryc. 2. Przeżycie bez zdarzeń (brak śmierci, zawał mięśnia sercowego, zabieg omijający i rewaskularyzacja naczynia docelowego) w ciągu 250 dni po angioplastyce lub angioplastyki ze stentowaniem. Częstość przeżycia wolnego od zdarzeń (brak śmierci, zawał mięśnia sercowego i rewaskularyzacja naczyń docelowych) po 250 dniach wynosiła 72 procent w grupie angioplastyki i 84 procent w grupie stentów (P = 0,04 w teście log-rank) ( Rysunek 2). Ponowna rewaskularyzacja docelowej zmiany została przeprowadzona u 42 z 158 pacjentów (27 procent) w grupie z angioplastyką iu 16 z 156 pacjentów (10 procent) w grupie stentów (P = 0,001).
Dyskusja
W tym badaniu częstość nawrotu zwężenia u pacjentów, którzy przeszli jedną lub więcej wcześniejszych zabiegów angioplastyki była znacznie zmniejszona przez stentowanie wieńcowe w porównaniu ze standardową angioplastyką balonową. W konsekwencji odsetek pacjentów, którzy wymagali rewaskularyzacji naczynia docelowego był mniejszy w grupie stentów (27 procent) niż w grupie z angioplastyką (10 procent).
Wyniki te zgadzają się z wynikami badań oceniających wpływ stentowania u pacjentów z nowymi zwężeniami naczyń wieńcowych, którzy nie przeszli wcześniejszej angioplastyki.19,20 Dane z randomizowanych badań porównujących inne strategie leczenia zmian restenotycznych nie są dostępne. W badaniu w jednym ośrodku, stentowanie wieńcowe na restenozę było skuteczne u 98 procent pacjentów, 27 co jest podobne do naszego wskaźnika sukcesu wynoszącego 98,9 procent. Stopień restenozy wynosił 25% w badaniu jednokomorowym, które jest wyższe niż w naszym badaniu, mimo że w drugim badaniu użyto wyższych ciśnień balonu (18 do 20 atmosfer) i ultrasonografii wewnątrznaczyniowej u niemal jednej trzeciej pacjentów – dwóch czynniki uważane za ważne zalety obecnej techniki stentowania.27,28 Większa częstość nawrotów w badaniu jednoośrodkowym może być związana z faktem, że pacjenci mieli dłuższe zmiany, ale mniejsze naczynia i że zastosowano wiele nakładających się stentów. 27-30 W badaniu 113 pacjentów, którzy otrzymali stenty Wallstents lub Wiktor, wskaźnik restenozy wynosił 14 procent, a był nawet niższy (6 procent), gdy okres obserwacji był ograniczony do sześciu miesięcy.31 Te wyniki są zgodne z częstość rewaskularyzacji docelowego naczynia (10 procent) w naszym badaniu.31
Tabela 4
[hasła pokrewne: ceftriakson, oprogramowanie stomatologiczne, hurtownia portfeli ]
[podobne: płesznik, pluskwy ugryzienia, pokrzywka objawy ]

0 thoughts on “Stentowanie tętnic wieńcowych w porównaniu z angioplastyką balonową po restenozie po wstępnej angioplastyce balonowej czesc 4”