Skip to content

Porównanie powtarzających się wysokich dawek i powtarzanych standardowych dawek epinefryny do zatrzymania akcji serca poza szpitalem cd

2 lata ago

501 words

Przeżywalnością i zmiennymi wyjściowymi było przyjęcie na oddział intensywnej terapii, 24-godzinne przeżycie, jednoroczne przeżycie, jednomiesięczne przeżycie, jednoroczne przeżycie, wypis ze szpitala i wypisanie ze szpitala bez zaburzeń neurologicznych lub umiarkowanego upośledzenia. Funkcję neurologiczną oceniano w momencie przyjęcia do szpitala oraz w jednym tygodniu, zgodnie z najwyższym wynikiem w skali Glasgow Coma Scale (od 3, najgorszy, do 15, najlepiej) i przy wypisie ze szpitala, zgodnie z systemem klasyfikacji sprawności mózgowej.17,18 Kategorie osiągnięć mózgowych19 były następujące: 1, świadomy przy normalnym funkcjonowaniu lub tylko niewielka niepełnosprawność; 2, świadomy z umiarkowaną niepełnosprawnością; 3, świadomy z ciężką niepełnosprawnością; 4, w stanie śpiączki lub w stanie wegetatywnym; 5, martwy lub martwy mózg. Kategoria sprawności mózgowej pacjenta w momencie wypisu ze szpitala została ustalona retrospektywnie na podstawie dokumentacji szpitalnej.
Ostatecznie, przeżywalność oceniano również według początkowego rytmu serca i rodzaju resuscytacji krążeniowo-oddechowej (standardowej lub niestandardowej – tj. Gdy zastosowano aktywną resuscytację krążeniowo-kompresyjną). Początkowy rytm sklasyfikowano jako aktywność elektryczną bez tętna, asystolię, jeśli amplituda elektryczna była nie większa niż 0,1 mV, i migotanie komór, jeżeli amplituda kształtu fal była większa niż 0,1 mV, z następującą klasyfikacją: zgrubne migotanie komór, jeżeli amplituda fali była co najmniej 0,8 mV i drobna i średnia migotanie komór, jeśli amplituda fali wynosiła od 0,1 do 0,8 mV.
Analiza statystyczna
Zmienne ciągłe podano jako średnie . SD. W przypadku danych kategorycznych obliczono jednak proporcje w grupach, jak również bezwzględne różnice między wartościami procentowymi w grupie 5 mg a grupą mg, z 95-procentowymi przedziałami ufności różnic. Testy statystyczne obejmowały test chi-kwadrat z preparatem Mantela-Haenszela i dokładny test Fishera (w razie potrzeby) dla danych kategorycznych. Analizę wariancji, test t Studenta lub test Wilcoxona zastosowano do zmiennych ciągłych.21 Wszystkie testy przeprowadzono z dwustronnym poziomem ryzyka alfa 0,05. Pakiety oprogramowania statystycznego, z których korzystaliśmy, to SAS, SPSS, StatXact, Statistica i Epi Info.
Wyniki
Tabela 1. Tabela 1. Podstawowe wyniki według analizy zamiany na leczenie. W czasie trwania badania pacjentom przydzielono ogółem 3946 pakietów epinefryny. Trzydzieści dziewięć pakietów nie zostało właściwie wykorzystanych do zatrzymania krążenia, a 580 pacjentów zostało następnie wykluczonych z końcowej analizy (przez dwóch badaczy nieświadomych przydzielenia leczenia): 45 pacjentów, którzy nie spełniali kryteriów kwalifikujących lub którzy otrzymali badane leki w niewłaściwy sposób, 190 pacjenci, u których istotne dane nie były dostępne lub których utracono w celu obserwacji, oraz 345 pacjentów z urazowym zatrzymaniem krążenia. Najważniejsze wyniki zostały najpierw przeanalizowane w oparciu o prawdziwą intencję leczenia, z uwzględnieniem wszystkich włączonych pacjentów (Tabela 1).
Tabela 2. Tabela 2. Podstawowa charakterystyka badanych pacjentów. Populacja do ostatecznej analizy składała się z 3327 pacjentów, z 1650 losowo przydzielonych do grupy z dawką standardową i 1677 z grupą z dużą dawką
[podobne: Białkomocz, ceftriakson, porażenie piorunem ]
[patrz też: akson szczecin, porażenie piorunem, przerzuty do kości ]

0 thoughts on “Porównanie powtarzających się wysokich dawek i powtarzanych standardowych dawek epinefryny do zatrzymania akcji serca poza szpitalem cd”

  1. [..] odnosnik do informacji w naukowej publikacji odnosnie: kosmetyki naturalne SKLEP[…]

  2. [..] odnosnik do informacji w naukowej publikacji odnosnie: wypełnianie zmarszczek warszawa[…]